JAVNI POZIV ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA IZVOĐENJE REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE DVIJE UREDSKE ZGRADE U APARTHOTEL NA LOKACIJI VLADIMIRA NAZORA 61 i 61/1, 10000 ZAGREB

NARUČITELJ
HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
ZAGREB, VLADIMIRA NAZORA 63
OIB 28817560444

OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA IZVOĐENJE
REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE DVIJE UREDSKE ZGRADE U APARTHOTEL
NA LOKACIJI VLADIMIRA NAZORA 61 i 61/1, 10000 ZAGREB na k.č. br 868 k.o. Centar

PREMA TROŠKOVNIKU – prilog 1 (preuzimanje u elektronskom obliku)
u prostorijama Hrvatskog lovačkog saveza, Vladimira Nazora 63, Zagreb od 8 do 14 sati radnim danom do 20. kolovoza 2018. godine

 

SADRŽAJ PONUDE
1. Naziv i točna adresa ponuditelja
2. Izvadak iz upisa u odgovarajući registar (sudski, obrtni)
3. Rješenje Ministarstva kulture za poslove zaštite i očuvanje kulturnih dobara
4. Popis referenci za radove izvedene do kraja 2017. godine
5. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenika
6. Dokaz o uspješnosti poslovanja, BON-1, BON-2 (ne stariji od 30 dana), original.
7. Potvrda poreze uprave o nepostojanju duga
8. Ispunjeni prilog br. 1.
KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
1. Opća podobnost ponuditelja (reference i dosadašnje reference kod ovog Društva)
2. Obavljanje radova sa vlastitim radnicima (čiji broj i vrsta trebaju odgovarati vrsti posla za koje se natječe), bez angažiranja kooperanata.
3. Financijska stabilnost
NARUČITELJ ZADRŽAVA PRAVO ODBIJANJA POJEDINE ILI SVIH PONUDA PRIJE NJIHOVA PRIHVAĆANJA, NE SNOSEĆI PRI TOME NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA PONUDITELJIMA.
PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se podnose u tajništvu Naručitelja ili poštom, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10000 Zagreb, „PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA“ – ne otvaraj
Krajnji rok predaje ponuda je 15. rujan 2018. godine do 14 sati. Razmatrat će se samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena bez obzira na način podnošenja.

O ishodu natječaja ponuditelj će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od odabira.

Temeljem odluke o odabiru i popunjenog priloga br.1 s ponuditeljem će se sklopiti ugovor o obavljanju radova.

HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
Predsjednik
Đuro Dečak

Zagreb, 31. srpnja 2018. godine

 

Javna ponuda