Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje
provođenja mjera za sprječavanje šteta od divljači u 2022. i 2023. (KLASA: 323-05/22-01/111,
URBROJ: 525-10/616-22-1 od 30. studenoga 2022.), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
N A T J E Č A J
za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
1. PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za
sprječavanje štete od divljači.
2. CILJ NATJEČAJA
Sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici
u poljoprivredi prouzročeni od divljači.
3. IZNOS SREDSTAVA
Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kuna / 530.891,23 eura (fiksni tečaj 1 EUR
= 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od
navedenih raspoloživih sredstava. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti
po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna / 6.636,14 eura. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za
podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda
(mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.
Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova.
4. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
4.1. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:
Prihvatljivi prijavitelj je:
A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova - lovoovlaštenik
B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija (u daljnjem
tekstu: poljoprivrednik)
Protiv prijavitelja i odgovorne osobe, ne smije se voditi kazneni postupak niti smiju biti pravomoćno
osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine, br. 26/15 i 37/21).
Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno
sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno
ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te
druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave.
Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.
Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od
dana kupnje.
Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
4.2. Isključenje prijavitelja:
Prijava će se odbiti, a prijavitelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava u
kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da
se u razdoblju od podnošenja prijave pa do isteka pet godina od konačne isplate sredstava utvrdi:
a) dostavljanje lažnih podataka pri dostavi prijave
b) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.
4.3. Uvjeti prihvatljivosti:
Uvjeti za dobivanje sredstava su:
1.) ispunjene obveze prema davatelju prava lova
2.) uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i
drugih javnih izvora
3.) sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu vrijednosti s najmanje 10% sredstava
4.) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
4.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova:
1.) Uvjeti prihvatljivosti troškova su:
a) kupljena i postavljena nova zaštitna sredstva i to:
- električna ograda (pastir) s pripadajućom opremom za kompletno zaštitno sredstvo (uređaj, izvor
napajanja, žica ili sajla, izolator, kleme, spajalice za žicu, uzemljenje)
- žičana ograda – pletivo i/ili mreža
b) troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do zatvaranje ovoga Natječaja
c) troškovi moraju nastati kod prijavitelja.
2.) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
a) troškovi izrade i postavljanja zaštitnog sredstva
b) nosači, stupovi, šipke, kolci te ostali potrošni materijal
c) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo djelomično ili u cijelosti sufinancirano iz drugih javnih izvora
d) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo kupljeno kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s
prijaviteljem:
- srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog
stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
- vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava
- te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj
ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni
drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
e) troškovi nastali prije 1. siječnja 2022. godine.
3.) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
5. BROJ PRIJAVA PO PRIJAVITELJU
Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj
lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja
više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti
sve dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.
6. NAČIN PRIJAVE
1.) Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani
korištenjem računala i pisača, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim
drugim traženim dokumentima. Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Račun mora biti fiskaliziran i izdan na ime prijavitelja. Račun može biti izražen u hrvatskim kunama
i/ili inozemnim valutama s konverzijom u kune za troškove nastale prije uvođenja eura kao službene
valute u Republici Hrvatskoj, odnosno u eurima i/ili inozemnim valutama s konverzijom u eure za
troškove nastale nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanke obveze. Uz račun na stranom jeziku mora se priložiti
prijevod računa. Računi za predujam ili predračuni nisu prihvatljivi dokumenti.
2.) Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:
- Obrazac za prijavu (izvornik)
- Obrazac proračuna (izvornik)
- Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)
- Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o
financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)
- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)
- Obrazac izjave da je zaštitno sredstvo postavljeno i služi svrsi za koju je namijenjeno te da će
ostati u vlasništvu prijavitelja najmanje pet godina od dana kupnje (izvornik)
- Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od
15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik ili preslika ili ispis elektroničkog dokumenta)
- Fiskalizirani račun na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika).
3.) Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima
popunjenih stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj popunjenih stranica u prijavi kroz (/) redni
broj te popunjene stranice. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno
u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
„Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
- ne otvarati“
Planinska 2a, 10000 Zagreb
7. NATJEČAJ JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do
15. listopada 2023. godine.
8. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
- Pregled prijava provodi povjerenstvo za provedbu natječaja za sufinanciranje o čemu se
sastavlja zapisnik.
- Razmatraju se samo prijave koje su pravodobno podnesene te u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Natječaja.
- Prijava koja ne udovoljava administrativno – formalnim uvjetima natječaja uvjetima Natječaja,
zakašnjela prijava, prijava koja ne sadrži Natječajem propisanu dokumentaciju ili prijava koja
nije izrađena u skladu s Natječajem i podnesena je na neki drugi način, neće se razmatrati, o
čemu će prijavitelj biti posebno obaviješten.
- Lista za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na redoslijed zaprimljenih valjanih prijava.
- Ministarstvo poljoprivrede donosi odluku o dodjeli sredstava na temelju prijedloga
povjerenstva.
- Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, Ministarstvo poljoprivrede i odabrani prijavitelj
sklopit će ugovor o sufinanciranju u pisanom obliku kojim će se urediti međusobna prava i
obveze.
- Rezultati Natječaja objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
- Ministarstvo poljoprivrede pridržava pravo ne odabrati ni jednu prijavu na Natječaj ili poništiti
Natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju glede troškova
sudjelovanja u postupku natječaja ili provedbi mjera za sprječavanje šteta od divljači.
9. INFORMACIJE: Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se
može obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.
10. POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA
Prigovor na postupak Natječaja može se izjaviti Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 dana od dana
zaprimanja obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja. Ministarstvo poljoprivrede će u roku osam
dana od dana primitka prigovora, isti prigovor razmotriti i odlučiti o tome prihvaća li prigovor ili ne.
KLASA: 323-05/22-01/111
URBROJ: 525-10/616-22-2
Zagreb, 30. studenoga 2022.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE