Pojašnjenjima odredbi Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/19 i 99/19)

Pojašnjenjima odredbi Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/19 i 99/19)

 

 U svrhu što kvalitetnijeg obavještavanja prenosimo dopis vezan uz poštivanje odredbi Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/19 i 99/19).

Originalni dopis nalazi se u privitku koji možete preuzeti.

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

10000Zagreb, Planinska 2A

KLASA: 322-01118-011316

URBROJ: 525-1010560-19-7

Zagreb, 29. listopada 2019.

 

Hrvatski lovački savez

Vladimira Nazora 63, Zagreb,

n/p Đuri Dečaku, predsjedniku

 

 

PREDMET: Pojašnjenja odredbi Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96119 i 99119) te o načinu dostave uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus serafa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu

- uputa, dostavlja se

Poštovani,

Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke

svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96119 i 99119, u daljnjem

tekstu Naredba ASK) te člankom 32. Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od

zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini (Narodne novine, br.

5119,26/19 i 54119, u daljnjem tekstu: godišnja Naredba) propisana je obaveza pregleda mesa

odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu te je određeno provođenje selektivnog odstrela

ženskih grla svinja divljih. U nastavku se nalaze upute o načinu dostave uzoraka za pregled na

trihinelozu te informacije o evidenciji i načinu isplate naknade za selektivni odstrel ženskih

grla svinja divljih.

Selektivni odstrel ženskih grla svinja divljih

 

U skladu s člancima 4. i 6. Naredbe ASK, s ciljem dodatnog smanjivanja populacije

svinja divljih na području Republike Hrvatske, propisano je provođenje selektivnog odstrela

ženskih grla svinja divljih bez obzira na dob u razdoblju od 1. listopada do 15. studenoga

  1. godine, za što je predviđena isplata naknade. Sukladno Odluci KLASA: 322-02119-

01/45, URBROJ: 525-1010541-19-2 od 11. listopada 2019. godine, naknada

lovoovlaštenicima iznosi 600,00 kuna, bez PDV-a, a isplaćuje se putem nadležnih ovlaštenih

veterinarskih organizacija.

U svrhu ostvarivanja naknade, kao dokaz odstrela ženskog grla svinje divlje, potrebno

je u zasebnoj vrećici uz rep dostaviti i stidnicu odstrijeljene životinje.

Isplata se obavlja nakon što ovlaštena veterinarska organizacija zaprimi uplatu od

Ministarstva poljoprivrede za uredno evidentirane uzorke porijeklom od ženskih grla svinja

divljih. Ovlaštena veterinarska organizacija vodi evidenciju uredno zaprimljenih uzoraka u

Tablici 3 Naputka ovlaštenim veterinarskim organizacijama o načinu ispostave računa za

propisane veterinarske usluge u skladu s naredbom ASK i Programom KSKlASK svinja

divljih, koji je dostavljen svim ovlaštenim veterinarskim organizacijama.

 

Pregled mesa odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu

 

U skladu s člankom 6. Naredbe ASK te člankom 32. godišnje Naredbe i dalje je

propisana obavezna dostava uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih u svrhu

pregleda na trihinelozu. Dostava uzoraka se provodi na sljedeći način:

- Lovci su dužni uzeti uzorak od svake odstrijeljene svinje divlje u svrhu pregleda na

trihinelozu

- Uzorak se treba sastojati od mišićja ošita i to s područja gdje mišićni dio prelazi u tetivasti te

dijela međurebrenog mišićja uzetog s obje strane trupa; iznimno ukoliko ti dijelovi mišićja

nisu dostupni, potrebno je uzeti dio jezičnog, podjezičnog i/ili žvačnog mišićja

- Ukupna količina uzorka mora biti težine oko 100 grama

- Uz svaki uzorak potrebno je u zasebnoj vrećici dostaviti rep odstrijeljene svinje divlje

- Rezultat provedene pretrage na trihinelozu ovlaštene veterinarske organizacije dužne su

javiti na kontakt broj telefona naveden uz uzorak, a na zahtjev lovoovlaštenika dužne su izdati

i pisanu potvrdu o provedenoj pretrazi i rezultatu

- U slučaju kada uz uzorak nije dostavljen rep uzorkovanog trupa ili ako uz uzorak nisu

dostavljeni svi traženi podaci, uzorak se ne smatra odgovarajućim te se ne može podvrgnuti

pretraži vanju

- Naredbom o ASK, člankom 6. propisano je da se troškovi predmetnog pregleda na

trihinelozu podmiruju iz državnog proračuna.

Uzorci se dostavljaju u najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Uz svaki uzorak

potrebno je dostaviti pripadajući obrazac o podrijetlu divljači sa svim potrebnim podacima:

podaci o lovištu, lovoovlašteniku, broj markice te ostali podaci sukladno propisima iz lovstva

i broj telefona odgovorne osobe.

Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su voditi evidenciju o svakom preuzetom

uzorku sa svim podacima kako je prethodno navedeno.

Molim Vas da ove informacije budu dostupne svim lovoovlaštenicima.

U potpisu dopisa nalazi se Pomoćnica ministrice poljoprivrede mr.sc. Tatjana Karačić, dr.med.vet.