PRAVNI PROPISI

Zakon o lovstvu, NN 140/05

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, NN 75/09

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja, NN 66/10

Pravilnik o lovostaju, NN 67/10

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o lovostaju, NN 87/10

Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu, NN 70/10

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove, NN 63/06

Pravilnik o lovočuvarskoj službi, NN 63/06

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove, NN 101/10

Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, NN 143/10

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa zaštite divljači, NN 40/06

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, NN 39/11

Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu, NN 67/06

Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama, NN 110/10

Cjenik divljači, NN 67/06

Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači u lovištu, NN 67/06

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije, NN 67/06

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije, NN 73/10

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora, NN 11/06

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora, NN 17/07

Pravilnik o osposobljavanju kadra u lovstvu, NN 78/06

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, NN 92/08

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama, NN 95/10

Pravilnik za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša

Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.), NN 12/09

Zakon o cestama, NN 84/11

Zakon o oružju, NN 63/07

Ispravak Zakona o oružju, NN 146/08

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju, NN 59/12

Zakon o udrugama, NN 88/01

Ispravak Zakona o udrugama, NN 11/02

Zakon o zaštiti prirode, NN 70/05

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, NN 57/11